Monipuoliset työajat

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Yhteiskunta- ja elinkeinorakenteiden muutokset, talouden kansainvälistyminen ja kiristyvä kilpailu luovat jatkuvaa kehityspainetta kaikille työpaikoille. Toimintaympäristön muutokset koskevat toimialoja, yrityksiä ja yksittäisiä toimipaikkoja eri tavoin, ja siksi niiden on kaikkien etsittävä itselleen sopivia ja järkeviä ratkaisuja vastatakseen muutosten tuomiin vaatimuksiin.

Kansainvälistyminen tarjoaa suomalaisille yrityksille uusia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia ja toisaalta monimuotoistaa toimintaa ja asettaa sille haasteita. Menestyäkseen uusilla markkinoilla yritysten on oltava entistä kilpailukykyisempiä ja pystyttävä nopeasti vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin toimimalla oikea-aikaisesti, joustavasti ja tehokkaasti. Dynaaminen reagointi- ja suorituskyky edellyttää uusien ajatusten soveltamista sekä kykyä oppia ja kehittyä nopeammin kuin kilpailijat.

Kehitettäessä toimintaa yrityksen tavoitteiden mukaisesti tulee pitää huolta myös työntekijöiden hyvinvoinnista ja tuottavuudesta. Perhe-elämä ja muut yksilölliset tarpeet on otettava huomioon työaikojen suunnittelussa. Todellista sitoutumista ja joustavuutta syntyykin juuri silloin, kun tuotannon ja henkilöstön edut voidaan luontevasti sovittaa yhteen.

Lainsäädäntö luo pohjan työaikojen suunnittelulle ja järjestelylle. Vuoden 2020 alusta voimaan tulleessa työaikalaissa (872/2019) on erikseen huomioitu erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarvetta yksiköllisille ja joustaville työaikajärjestelyille sekä pyritty helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Työelämän tarpeiden kannalta järkevien ratkaisujen tekemiseksi työaikalaissa on siksi annettu laajat mahdollisuudet poiketa lain säännöksistä työehtosopimuksin. Myös kemianteollisuudessa työehtosopimukset mahdollistavat monia erilaisia työaikaratkaisuja, ja paikallisella sopimisella voidaan edelleen kehittää toiminnan joustavuutta sekä toimintatapoja niin yritystä kuin henkilöstöäkin tyydyttävällä tavalla.

Saman työaikamuodon vuotuinen työaika voidaan järjestää lukuisilla eri tavoilla. Työpäivien rytmitystä, työvuorojen kiertoa, työpäivien pituutta ja lomien sijoittelua muuntelemalla saadaan aikaan erilaisiin tarpeisiin sopivia työaikamalleja. Parhaat tulokset uusia ja erilaisia työvuoroluetteloita laatiessa syntyvät tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja työnantajan edustajien kesken. Työaikamallien kehittäminen parantaa yksikön tuottavuutta ja kannattavuutta. Joustavien työaikamallien avulla voidaan sovittaa yhteen työn ja yksityiselämän tarpeita. Henkilöstön hyvinvointi kasvaa ja neuvottelukulttuuri kehittyy.