Työyhteisön tasomittari

Hyvien tarinoiden lähettämisen lisäksi haluamme kannustaa työpaikoilla osapuolia keskustelemaan yhteistyön vahvuuksista ja kehittämiskohteista.  Tätä varten Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ovat yhdessä kehittäneet yhteistyön tasomittarin hyödyntäen pitkää kokemustaan sekä muilta aloilta saatuja esimerkkejä vastaavista mittareista. Tasomittarin tuloksia voidaan käyttää hyväksi työpaikoilla toteutettavissa keskusteluissa.

Mittaus voidaan tehdä työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Suosittelemme toteuttamaan kyselyn laajempana. Yhteistyön tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi. Jokaisessa teemassa on kahdeksan väittämää. Tasomittari auttaa siihen, että yrityksissä hahmotetaan eri yhteistyön osa-alueilla missä ovat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Mittari toimii keskustelun välineenä, eikä sen tarkoituksena ole antaa arvosanaa työpaikan yhteistyön tasosta oli se mikä tahansa. Toivomme, että tasomittarin tulokset toimivat ennen kaikkea keskustelun avaajana myös paikallisen sopimisen kehittämisessä.

HUOM! Kyselyn viimeisellä sivulla on lähetä-painike. Sitä painamalla kyselyn tiedot siirtyvät kyselyjärjestelmään. Samalla käyttäjä siirtyy yhteenveto-sivulle, jonka voi tulostaa tai tallentaa pdf-muodossa. Erillistä ilmoitusta kyselyn tallentumisesta ei tule.

Ohjeet tasomittaukseen

  • Tasomittaus voidaan toteuttaa yrityksessänne joko työnantajan ja henkilöstön edustajille suunnattuna kyselynä tai laajempana kyselynä, jolloin kysely toteutetaan edellä mainittujen lisäksi isommalle joukolle esimiehiä ja työntekijöitä. Suosittelemme toteuttamaan kyselyn laajempana. Kysely on mahdollista toteuttaa kaikissa henkilöstöryhmissä.
  • Vastaajat muodostavat kukin oman näkemyksensä vastaamalla kysymyksiin itsenäisesti ja oman kokemuksensa perusteella anonyymisti.
  • Kaikkien teemojen väittämät arvioidaan neliportaisella asteikolla. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Tarkoitus on selvittää osapuolten yhtenäiset ja eriävät näkemykset eri yhteistyön osa-alueista.
  • Kyselytietojen perusteella voidaan muodostaa raportti, josta käy ilmi työnantajan edustajan/edustajien ja luottamusmiehen/työntekijöiden vastaukset anonyymisti. Tämän raportin yritys voi pyytää Kemianteollisuudesta lähettämällä postia osoitteeseen paikallinensopiminen@kemianteollisuus.fi
  • Tämän jälkeen näistä näkemyksistä ja jatkotoimenpiteistä keskustellaan yhdessä työpaikalla. Keskusteluun nostetaan erityisesti väittämät, joissa osapuolten näkemykset eroavat merkittävästi toisistaan tai joissa näkemykset ovat selkeästi yhteneväiset.
  • Keskustelkaa vahvuuksistanne, kehittämisen kohteista ja jatkotoimista sekä näihin liittyvästä aikatauluista.