Muut työaikajärjestelyt

Työaikamuotojen yhdistelmät

Monella yrityksellä on käytössä samanaikaisesti useita erilaisia työaikamuotoja. Eri toiminnoille on otettu käyttöön sopivin työvuorojärjestelmä. Parhaat tulokset uusia ja erilaisia työvuoroluetteloita laatiessa syntyy tiiviissä yhteistyössä henkilöstön edustajien ja työnantajan kesken.

Viikonloppuvuorotyö

Viikonloppuvuorotyöllä tarkoitetaan järjes-telyä, jossa keskeytyvää työaikamuotoa käyttävä yritys haluaa lisätä tuotantoaikaa.

12-tuntiset työvuorot

Kun tuotannolliset seikat ja paikalliset olosuhteet antavat mahdollisuuden 12-tuntisten työvuorojen käyttämiseen, voidaan siitä sopia paikallisesti. Tällaista työaikajärjestelyä suunniteltaessa on syytä erikseen todeta muun muassa vuosilomien kertymisestä, sairausajan palkan maksamisesta, ylitöiden muodostumisesta ja sopia mahdollisesti vuorolisien maksamisesta erillisenä kiinteänä lisänä. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisesti. Ennen uuden työaikamuodon käyttöönottoa todetaan yhteisesti mihin työehto-sopimuksen mukaiseen työaikamuotoon järjestely kuuluu.