Yhteistoiminta työpaikalla

Esimiehen ja alaisen sekä työnantajan edustajien ja henkilös­tön edustajien luonteva vuorovaikutus ja päivittäinen yhteistoi­minta luovat edellytykset työpaikalla toimimiseen ja asioiden hoi­tamiseen. Paikallisella neuvottelutoiminnalla pystytään tehokkaasti otta­maan huomioon paikalliset olosuhteet. Neuvottelukulttuuri, innostuminen ja sitoutuminen tavoitteisiin kasvavat, kun muutoksia tehdään yhdessä.

Vuorovaikutus ja yhteistoiminta myös ennaltaehkäise­vät erimielisyysasioiden syntymistä sekä helpottavat niiden sel­vittämistä. Yhteistoiminta luo kulttuuria paikalliselle sopimiselle. Työpaikan toimintakulttuuriin kuuluu mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä, olla rakentavasti eri mieltä asioista ja esittää vaih­toehtoisia toimintatapoja. Tällä tavoin voidaan sitouttaa ihmisiä toimintaan ja yhdessä luoda jotain uutta.

Yhteistoimintaa edistäviä tekijöitä:

  • Osapuolten tulee kokea itsensä tasaveroisiksi neuvottelijoiksi.
  • Luottamuksellinen ilmapiiri ja neuvottelusuhteet.
  • Luontevat vuorovaikutussuhteet.
  • Päivittäinen yhteistoiminta.
  • Osaaminen ja valmistautuminen.
  • Mahdollisuus kertoa oma mielipide.
  • Rakentavasti eri mieltä oleminen.
  • Vaihtoehtojen esittäminen ja kuuleminen.
  • Välillä vapaamminkin.

Työnantajan edustajan ja luottamusmiehen tehtävinä ovat muun muassa yhteistyössä edistää yrityksen toimintaedellytyk­siä ja henkilöstön hyvinvointia. Luottamusmies on myös työnantajan lisäksi avainhenkilö muutosten toteuttamisessa työpaikalla.

Hyviin suhteisiin ja luottamuk­seen perustuvan neuvottelutoiminnan edellytyksenä on myös se, että työnantajan edustajilla ja luottamusmiehillä on muun muas­sa osaamista, sekä neuvoteltavasta asiasta että neuvottelumenet­telystä. Paikallinen sopiminen mahdollistaa asioiden kokeilemisen työpaikoilla. Mitä laajempaa joukkoa tai mitä pidempi sopimus on kyseessä, sitä varmempi kuitenkin tulee olla siitä, että osapuolet ymmärtävät, mitä ovat sopimassa. Toimiva yhteistoiminta on edellytys paikalliselle sopimiselle.

Neuvotteluiden eteneminen

Paikalliset neuvottelut voivat olla hyvin vapaamuotoisia. Kun neuvoteltava asia koskee isompaa joukkoa tai asiaan liittyy monia eri näkökulmia, on hyvä käydä neuvottelut luottamusmiehen ja työnantajan välillä. On tärkeää, että ennen neuvottelujen aloittamista molemmat osapuolet valmistautuvat neuvotteluun hankkimal­la asiaan liittyvää taustatietoa. Neuvottelujen yhteydessä tulee selvittää esillä olevan asian taustatiedot, tapahtumatiedot tai muut seikat, joilla voi olla merkitystä asian käsittelylle.

Liittojen tuki neuvotteluosapuolille

Luottamusmiesten ja työnantajan hyvä yhteistyö työpaikalla luo edellytykset niin paikalliselle sopimiselle, yrityksen tuottavuuden parantamiselle, kilpailukyvylle ja työllisyydelle sekä hyvälle työilmapiirille

Osana paikallisen sopimisen edistämistä liitot tukevat yhdessä työpaikkojen sopija-osapuolia vuoropuheluun liittyvissä haas-teissa.

Ongelmien ilmetessä, osapuoli tai osapuolet yhdessä voivat olla liittoihin yhteyksissä ja pyytää apua. Tavat, joilla yhteistyötä kehitetään, katsotaan tämän jälkeen kunkin työpaikan tarpeiden mukaisesti. Mahdollisiin ongelmiin puututaan kuitenkin viivytyksettä.