Liukuva työaika

Kun tuotannolliset seikat ja paikalliset olosuhteet antavat mahdollisuuden siirtyä liukuvaan työaikaan, voidaan siitä sopia paikallisesti. Liukuvan työajan käyttöönoton edellytykset ja yksityiskohdat selvitetään työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä.

Sovittaessa liukuvasta työajasta on työaikalain mukaisesti sovittava ainakin:

 1. yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta;
 2. työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta;
 3. lepoaikojen sijoittamisesta; ja
 4. säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Liukuva työaika on järjestetty siten, että työntekijä voi itse valita työajan alkamis- ja päättymisajan sovittujen rajojen puitteissa ja että vuorokautinen ja viikoittainen työaika vaihtelee sovituissa rajoissa. Työaikalain mukaisesti liukuvassa työajassa säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentää tai pidentää liukuma-aika, joka saa olla enintään neljä tuntia. Viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana, joka voidaan ylittää tai alittaa liukumarajojen puitteissa. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä enintään 20 tuntia. Kemianteollisuuden työehtosopimusten mukaisesti liukuvan työajan enimmäismäärän seurantajaksona voidaan käyttää työntekijöillä 12 kuukautta ja toimihenkilöillä kalenterivuotta.

Toimihenkilöiden osalta paikallisesti voidaan sopia vuorokautisesta liukuma-ajasta maksimissaan neljään tuntiin ja enimmäiskertymästä siten, että ylitysten enimmäiskertymä on enintään 80 tuntia. Toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan kalenterivuoden sijasta voidaan seurantajaksoksi sopia paikallisesti vuoden pituinen ajanjakso.

Työntekijät ja toimihenkilöt

Liukuva työaika

Yritys C:n tehtaan kuormitus vaihtelee herkästi markkinan kysynnän mukaan, tehtävän työn määrä on riippuvainen asiakkaiden tarpeista ja tilauksista. Kausivaihtelu ei sen sijaan ole kovin suurta. Yritys C:n sisällä osastot ovat riippuvaisia toistensa toiminnasta ja yrityksessä selvitetäänkin viikoittain tuotantopalavereissa tiedossa olevat tilaukset ja kuormitustarve. Liukuvan työajan järjestelyllä pyritään vastaamaan tilauskannan muutoksiin, kuormitusvaihteluihin sekä nopeisiin toimitusaikoihin. Työaikajärjestelmä huomioi myös työntekijöiden/ toimihenkilöiden tarpeet vapaa-aikaan joustavasti.

Kuvaus

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan säännöllisen työajan järjestämistä siten, että vuorokautinen ja viikoittainen työaika voivat vaihdella sovittujen rajojen puitteissa. Liukuvassa työajassa toisaalta työntekijä/ toimihenkilö voi itse päättää työhöntuloajastaan ja työstä lähtöajastaan. Toisaalta liukumatuntien tarvetta voi määrittää tehtaan viikoittainen tilauskanta, josta esimies informoi työntekijöitä/ toimihenkilöitä säännöllisesti.

 1. Keskeisimmät yritys C:ssa sovitut liukuvan työajan periaatteet työntekijöitä koskien:

PÄIVÄTYÖ:

 • Päivätyötä tekevän työaika sijoittuu aikavälille 6-17. Järjestelmään työajaksi on määritelty 8 tuntia.
 • Päivätyössä yhdenjaksoinen kiinteä työaika, jolloin työntekijän tulee olla työpaikalla kello 8–14. Työpäivän pituus on maksimissaan 10 tuntia.
 • Ruokailutauko on puoli tuntia kello 11-13 välisenä aikana.
 • Päivätyötä koskeva liukuma +/- 2 tuntia.

VUOROTYÖ:

 • Järjestelmään työajaksi vuotyössä on määritelty 8 tuntia.
 • Aamuliukuman aikaväli on 4.00-7.00. Aamuvuoro tulee aloittaa tällä välillä.
 • Iltaliukuman aikaväli on 12.00-15.00. Iltavuoro tulee aloittaa tällä välillä.
 • Yövuoron aikaväli on 21.00-23.00. Yövuoro tulee aloittaa tällä aikavälillä.
 • Ruokailu tulee tapahtua työn ohessa. Iltavuorolisä maksetaan iltavuoron ajalta ja yövuorolisä yövuoron ajalta.  


 • Työpaikalla tulee huolehtia liukuvasta työajasta huolimatta, että paikalla on aina tarvittava miehitys.
 • Liukuvan työajan saldot ovat pienemmät kuin työaikapankissa.
 • Tasoittumisjakso 12 kk, työntekijät +60 tuntia liukuman enimmäismäärä seurantajakson päättyessä.
 • Miinusliukuman enimmäismäärä seurantajakson päättyessä voi olla enintään -20 tuntia (työaikalaki 12 §).

Keskeisimmät yritys C:ssa sovitut liukuvan työajan periaatteet toimihenkilöitä koskien:

PÄIVÄTYÖ:

 • Päivätyötä tekevän työaika sijoittuu aikavälille 6-18. Järjestelmään työajaksi on määritelty 8 tuntia.
 • Päivätyössä yhdenjaksoinen kiinteä työaika, jolloin toimihenkilön tulee olla työpaikalla kello 9–15. Työpäivän pituus on maksimissaan 12 tuntia.
 • Ruokailutauko on puoli tuntia kello 11-13 välisenä aikana.
 • Päivätyötä koskeva liukuma +/- 4 tuntia.

VUOROTYÖ:

 • Järjestelmään työajaksi vuotyössä on määritelty 8 tuntia.
 • Aamuliukuman aikaväli on 4.00-7.00. Aamuvuoro tulee aloittaa tällä välillä.
 • Iltaliukuman aikaväli on 12.00-15.00. Iltavuoro tulee aloittaa tällä välillä.
 • Yövuoron aikaväli on 21.00-23.00. Yövuoro tulee aloittaa tällä aikavälillä.
 • Ruokailu tulee tapahtua työn ohessa. Iltavuorolisä maksetaan iltavuoron ajalta ja yövuorolisä yövuoron ajalta.  


 • Työpaikalla tulee huolehtia liukuvasta työajasta huolimatta, että paikalla on aina tarvittava miehitys. 
 • Liukuvan työajan saldot ovat pienemmät kuin työaikapankissa.
 • Tasoittumisjakso 12 kk, toimihenkilöt +80 tuntia liukuman enimmäismäärä seurantajakson päättyessä.

Hyödyt

 • Liukuvan työajan järjestelmä lisää työntekijöille/ toimihenkilöille joustavuutta työaikojen suhteen ja helpottaa täten työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista.
 • Työtä tehdään silloin kun sitä on ja lyhyempiä työpäiviä tehdään hiljaisina aikoina.
 • Lyhytaikaisiin ruuhkahuippuihin vastaaminen.
 • Tuottavuuden parantaminen.
 • Sopeudutaan markkinatilanteen muutoksiin.
 • Mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin.

Huomioitavaa

Kemianperusteollisuuden, Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimukset:

 • Liukuvan työajan enimmäismäärän seurantajaksona voidaan käyttää 12 kuukautta.

Kemianalan toimihenkilösopimus: 12 § työaika päivä- ja yksi- ja kaksivuorotyössä kohta 3. Liukuvaan työaikaan voidaan siirtyä, mikäli siitä sovitaan paikallisesti. 

 • Paikallisesti voidaan sopia vuorokautisesta liukuma-ajasta maksimissaan neljään tuntiin ja enimmäiskertymästä siten, että ylitysten enimmäiskertymä on enintään 80 tuntia.
 • Liukuvan työajan enimmäismäärän seurantajaksona voidaan käyttää kalenterivuotta.
 • Kalenterivuoden sijasta voidaan seurantajaksoksi sopia paikallisesti vuoden pituinen ajanjakso.

Yrityksessä tulisi huomioida miten liukuva työaika soveltuu työntekijöiden ja toimihenkilöiden työhön, esim. kiinteän työajan osalta.