Paikallisen sopimisen edellytykset

Paikallinen sopiminen edellyttää muun muassa tasavertaisia neuvottelu-kumppaneita, hyvää valmistautumista, yhteistä tahtoa ja tarvetta sopia asioista sekä tiedottamista ja seurantaa.

Toimiva luottamushenkilöjärjestelmä työ-ehtosopimuksineen ja hyvät neuvottelu-suhteet edesauttavat paikallista sopimista.

Paikallinen sopiminen edellyttää myös oikeutta sopimiseen eli valtuutusta sopia työehdoista paikallisesti. Tämä valtuutus tulee yleensä työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksesta. Lisäksi osapuolten edustajilla tulee olla kelpoisuus tehdä paikallisia sopimuksia. Yritys voi hyödyntää täysimääräisesti työehtosopimuksen paikal-lisen sopimisen mahdollisuuksia järjes-täytymällä työnantajaliittoon. Työntekijä on kelpoinen itse sopimaan tietyistä asioista, osaan taas vaaditaan luottamusmiehen tekemä paikallisen sopimus.

Useissa kemianalan työehtosopimuksissa on erillinen liite, jossa mainittu asiat, joista voidaan paikallisesti sopia toisin.

Paikallisen sopimisen edellytykset voi tarvittaessa tarkistaa omasta liitosta.

Paikallisen sopimisen onnistumista edesauttaa tämä lisäksi tietyt asiat, kuten:

  • Neuvottelukulttuuri on yrityksessä kunnossa - neuvotteluosapuolten välillä vallitsee kunnioitus ja luottamus, osapuolilla on myös mandaatti neuvotella asioista.
  • Neuvotteluosapuolet ymmärtävät, miksi sopimuksesta halutaan neuvotella eli mikä on tarve, joka on laukaissut neuvottelut.
  • Neuvotteluosapuolilla on yhteistä tahtoa löytää ratkaisuja ja tehdä tarvittaessa kompromisseja.
  • Neuvotteluosapuolet sopivat yhdessä yrityksen sisäisen viestinnän pelisäännöt neuvotteluiden sisällöstä ja niiden tuloksista
  • Neuvotteluosapuolet osaavat perustella sopimuksen synnyttyä edustamilleen tahoille sopimuksen sisällön ja sen hyödyt Neuvotteluosapuolet ymmärtävät, että aina neuvottelut eivät johda tulokseen.