Työajan tasaamisvapaiden sijoittelu

Työ- ja käyntiaikoihin voidaan vaikuttaa myös työajan tasaamisvapaan (pekkaset) sijoittelulla. Työajan tasaaminen koskee niitä työaikamuotoja, joissa säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa. Näitä työaikamuotoja ovat normaalisti päivätyö, kaksivuorotyö sekä jatkuva yksivuoro- ja kaksivuorotyö.

Tasaamisvapaat annetaan pääsääntöisesti täysinä päivinä. Työehtosopimuksen mukaan voidaan osa vapaista, kuitenkin enintään 6,5 päivää vastaava määrä antaa myös puolina päivinä sekä paikallisesti niin sopimalla myös muulla tavoin, esimerkiksi lyhentämällä jokaisen työviikon tai työpäivän työaikaa. Käytännössä työajan tasaamisvapaita käytetään työaikojen säätelyssä esimerkiksi sijoittelemalla niitä ennakolta tiedossa olevaan, hiljaiseen ajankohtaan tai arkipyhäviikoille syntyviin välipäiviin pidemmän vapaan järjestämiseksi työntekijöille. On myös mahdollista sopia, ettei vapaita pidetä tai niitä pidetään muutama tunti kerrallaan. Työajan tasaamisesta on työehtosopimuksesta riippuen erilaisia määräyksiä.

Päivä-, yksi- ja kaksivuorotyössä työnantaja ja työntekijä voivat myös eräiden työehtosopimusten mukaan sopia, että kertyneitä työajan tasaamispäiviä ei pidetä. Työskentelystä näinä päivinä maksetaan yksinkertainen palkka.

Keskeytyvässä kolmivuorotyössä ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä vapaat sijoitetaan työajantasoittumissuunnitelmaan. Keskeytyvässä kolmivuorotyössä on mahdollista myös sopia vapaiden antamisesta yksilökohtaisesti. Jos esimerkiksi keskeytyvässä kolmivuorotyössä vapaat sijoitetaan tasaisesti ympäri vuoden joka kolmannelle viikolle, vapaiden lukumäärä noudattaa työehtosopimuksessa sovittua (15,5 vapaata). 

Osa-aikatyö ja työajan tasaamisvapaat

Päivä- ja kaksivuorotyössä kokoaikatyöstä (40 tuntia/vko) osa-aikatyöhön siirtynyt työntekijä tai toimihenkilö ansaitsee edelleen työajan tasaamisvapaita sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Muissa työaikamuodoissa (keskeytyvä ja keskeytymätön kolmivuorotyö) noudatetaan työehtosopimuksen mukaan keskimääräistä viikkotyöaikaa, jota noudatettaessa työajan tasaaminen tulee huomioon otetuksi.