Työaikapankki

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi käyttöön otettava järjestelmä, jolla työntekijälle tai toimihenkilölle syntyy mahdollisuus säästää ja pitää vapaata työaikapankin käyttöönoton yhteydessä sovittujen pelisääntöjen rajoissa. Työaikapankin tehtävänä on vastata työmäärän vaihteluihin, tukea tätä kautta yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä vastata yksilöllisiin tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Työn ja vapaa-ajan onnistunut yhteensovittaminen lisää työtyytyväisyyttä, työhön sitoutumista ja tuottavuutta. Työaikapankkijärjestelmän hyötynä on tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantuminen sekä työntekijöiden ansioiden tasaantuminen eri palkkakausien välillä.

Työaikapankin käyttöönotossa olisi lisäksi hyvä sopia muun muassa seuraavista asioista:

 • ketkä kuuluvat järjestelmän piiriin
 • mitä vapaita voidaan säästää ja millaisin ehdoin
 • vapaiden säästämiselle ja lainaamiselle asetetut enimmäismäärät
 • kuinka vapaita voidaan pitää tai määrätä pidettäväksi

Järjestelmän käyttöönotosta tulee sopia paikallisesti. Sopimus työaikapankista tehdään kirjallisesti työnantajan ja henkilöstön edustajan kanssa. Samalla voidaan sopia tasaisesta palkanmaksusta, koska muutoin työaikapankin käyttäminen saattaa aiheuttaa tavanomaista suurempaa ansioiden vaihtelua.

Työaikapankin käyttöönoton yhteydessä sovitaan säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan enimmäismääristä, joita ei rajoita työehtosopimusten enimmäismääriä koskeva kirjaus. Työaikapankkiin voidaan sopia säästettäväksi työaikaa, työehtosopimuksen mukaisia palkallisia vapaita, säästövapaita, työajaksi muutettavia rahaeriä tai muita rahanarvoisia eriä.

Pankkiin siirretyt vapaat menettävät alkuperäisen identiteettinsä, eivätkä niitä koske esimerkiksi työaika- tai vuosilomalain mukaiset tasoittumis- tai vanhentumisajat.

Liitot ovat yhtä mieltä siitä, ettei vapaiden antaminen ja pitäminen saa johtaa ylityön tekemisen tarpeeseen tai tuotannon keskeyttämiseen sekä periaatteesta, jonka mukaan työn vähentyessä pankkiin kertyneet tunnit olisi pidettävä ennen lomautukseen turvautumista.

Työntekijät ja toimihenkilöt

Työaikapankki

Yritys A:n tuotteet valmistetaan mahdollisimman lähellä toimitusajankohtaa. Tuotteita ei tehdä varastoon, koska tuotteet räätälöidään tilauskohtaisesti. Tällä pyritään vastamaan myös lyhyeen toimitusaikaan.

Lisäksi yrityksen toimintaan vaikuttaa merkittävästi kausivaihtelut. Tuotteiden kysyntä on suurta erityisesti talvikautena.

Työaikajärjestelyllä on tarkoitus vastata niin sanottuihin pullonkaulatilanteisiin sekä työntekijöiden/ toimihenkilöiden työaikatarpeisiin ja huomioida kausivaihtelun aiheuttama kuormitus.

Kuvaus

Työaikapankki tarkoittaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Keskeisimmät yritys A:ssa sovitut työaikapankin pelisäännöt:

 • Yrityksessä on sovittu paikallisesti, että vuorokautista työaikaa pidennetään 7,5/ 8 tunnista 12 tuntiin.
 • Vuorokautinen säännöllinen enimmäistyöaika on 12 tuntia.
 • Yli 7,5/ 8 tunnin ylimenevät säännöllisen työajan tunnit talletetaan työaikapankkiin
 • Saldotuntien vaihteluväli on +/- 80 tunnin välillä. Tämä tarkoittaa, että pankissa voi enimmillään olla +80 tuntia, tai se voi olla ns. miinuksella -80 tuntia.
 • Pankissa olevien saldojen tulee tasoittua 12 kuukauden kuluessa.

Lisäksi paikallisesti on sovittu:

 • milloin ja missä tilanteissa pankkiin kerrytetään tunteja ja milloin vapaita pidetään.
 • Palkka maksetaan tasaisesti 7,5/8 tunnin mukaisesti riippumatta työpäivän pituudesta

Työaikapankki voi koskea osaa henkilöstöä tai koko henkilöstöä, mahdollista ulottaa koskemaan myös yksittäistä osastoa

Työaikapankki tarjoaa useita hyötyjä niin yritykselle kuin sen henkilöstölle:

 • Se mahdollistaa nopean reagoinnin erilaisiin muuttuviin tilanteisiin tai asiakastarpeisiin.
 • Yrityksessä on mahdollista teettää töitä silloin, kun niitä on tarjolla.
 • Kustannushyöty: järjestelmä vähentää lomautusten tarvetta ja ylitöiden määrää.
 • Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin sekä mahdollisuus pidempiin vapaisiin.
 • Tämä mahdollistaa henkilöstön työn ja vapaa-ajan helpomman yhteensovittamisen.
 • Tasainen palkanmaksu
 • Työaikapankki järjestelmänä tasaa sesonkivaihteluiden aiheuttamaan työkuormaa

Huomioitavaa

Työaikapankkia koskeva kirjaus on samanlainen sekä työntekijöillä että toimihenkilöillä työehtosopimuksissamme.

Kemianperusteollisuuden, Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimukset: 6 § Säännöllinen työaika, työaikapankki

Kemianalan toimihenkilösopimus: 9 § Yleiset työaikamääräykset, työaikapankki

 • Nykyinen työaikapankkikirjaus mahdollistaa sopimisen pidemmästäkin kuin 12 tunnin vuorokautisesta työajasta.

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä (TTL 8 §).

Hyvä huomioida yrityksessä, milloin ja missä tilanteissa pankkiin kerrytetään tunteja ja milloin vapaita on mahdollista pitää.